Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:glados-hs [2012/03/02 14:57]
mayer
projects:glados-hs [2014/04/02 06:57] (current)
Line 24: Line 24:
     * Google ma API do rozpoznawania mowy, tu jest jakiś przykład: ​     * Google ma API do rozpoznawania mowy, tu jest jakiś przykład: ​
       * http://​mikepultz.com/​2011/​03/​accessing-google-speech-api-chrome-11/​       * http://​mikepultz.com/​2011/​03/​accessing-google-speech-api-chrome-11/​
 +      * http://​wiki.openmoko.org/​wiki/​Google_Voice_Recognition
   * Synteza mowy   * Synteza mowy
     * Z tym chyba nie ma problemu, coś się znajdzie     * Z tym chyba nie ma problemu, coś się znajdzie
projects/glados-hs.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)