Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
services [2017/02/06 18:09]
vuko literówka
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Usługi publiczne ====== 
- 
-Podstawowe usługi komunikacji wewnątrz hackerspace są dostępne dla wszystkich zainteresowanych (nie tylko członków). 
- 
-===== Listy dyskusyjne ===== 
- 
-{{:​mailman.png?​100 |}} 
-Podstawową formą kontaktu pomiędzy członkami są [[https://​lists.hackerspace.pl/​|listy dyskusyjne]] ​ 
- 
-===== IRC ===== 
- 
-{{:​freenode.png?​100| }}Cały czas dzieje się coś na naszym [[irc://​chat.freenode.net#​hackerspace-pl|kanale IRC]] dostępnym także przez [[https://​webchat.hackerspace.pl/​|webówkę]]. Zasady panujące na kanale zostały spisane przez naszych opów [[services:​irc:​rules|tutaj]]. 
- 
-Nasz bot to [[services:​irc:​ood]]. 
- 
- 
-===== Usługi dla członków ===== 
-Lista usług dostępnych wyłącznie dla członków hackerspace znajduje się [[members:​services|na tej stronie]]. 
- 
  
services.1486404546.txt.gz · Last modified: 2017/02/06 18:09 by vuko