Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2019/01/01 22:13]
enki
start [2019/07/09 11:00] (current)
q3k
Line 23: Line 23:
   * [[bofh]] - Info o osobach, które wzięły na siebie cieżar zarządzania różnymi częściami HS.   * [[bofh]] - Info o osobach, które wzięły na siebie cieżar zarządzania różnymi częściami HS.
   * [[freemasonry]] - Zarząd i komisja rewizyjna, Statut Stowarzyszenia,​ papierkologia.   * [[freemasonry]] - Zarząd i komisja rewizyjna, Statut Stowarzyszenia,​ papierkologia.
-  * [[isp]] - Działalność jako ISP, kontakt, numer RPT.+  * [[https://​internet.hackerspace.pl/​|isp]] - Działalność jako ISP, kontakt, numer RPT.
  
 ===== Dla członków ===== ===== Dla członków =====
start.txt · Last modified: 2019/07/09 11:00 by q3k