Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:simple-planes [2013/04/15 18:51]
seb [Kto, gdzie, kiedy?]
projects:simple-planes [2013/04/16 06:13]
seb [Reguły]
Line 49: Line 49:
 7. Konkurs wygra ta maszyna która wykona najdłużej trwający lot. 7. Konkurs wygra ta maszyna która wykona najdłużej trwający lot.
  
-8. Limit czasu lotu wynosi ​30 minut. Po przekroczeniu tego czasu lot nie zostanie zaliczoczny.+8. Limit czasu lotu wynosi ​10 minut. Po przekroczeniu tego czasu lot nie zostanie zaliczoczny.
  
 9. Maszyna musi wylądować w zasięgu wzroku z miejsca startowego. 9. Maszyna musi wylądować w zasięgu wzroku z miejsca startowego.
projects/simple-planes.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)