User Tools

Site Tools


projects:hackorg

UWAGA

Nieaktualna srona o znaczeniu historycznym. AKTUALNY STATUT ZNAJDUJE SIE NA freemasonry.

Spotkanie założycielskie

title="Kiedy spotkanie założycielskie ?" auth="none" adminUsers="ursereg" voteType="multi" closed="false"
Real name

Todo

Akcja Kto ? Status Wynik Uwagi
Konsultacja statutu z prawnikiem statut_warszawski_hackerspace-v1.1.pdfstatut wersja 1.1 (ostateczna)
Protokół ze spotkania założycielskiego protokol_z_zebrania_zalozycielskiego.pdf zawiera teksty niezbędnych uchwał
Lista członków założycieli (dwa egzemplarze do KRS) lista_czlonkow_zalozycieli_stowowarzyszenia.rtf
KRS: Wypełnienie formularza KRS-W20 krs_form_w20.pdf http://informatorium.ngo.pl/x/370216
KRS: Wypełnienie formularza KRS-WK (skład zarządu) krs_form_wk-zarzad.pdf krs_form_wk-zarzad_2.pdf http://informatorium.ngo.pl/x/370216
KRS: Wypełnienie formularza KRS-WK (skład komisji rewizyjnej) krs_form_wk-komisja_rewizyjna.pdf krs_form_wk-komisja_rewizyjna_2.pdf http://informatorium.ngo.pl/x/370216
KRS: Wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej wniosek_o_zwolnienie_stowarzyszenia_z_kosztow_sadowych_dobry.odt

Chętni do władzy :)

Kto Funkcja
qdot Komisja Rewizyjna
enki Komisja Rewizyjna
seb Komisja Rewizyjna
q3k Zarząd
dzhakakis Zarząd
xirdal Zarząd

Członkowie założyciele (członkowie zwyczajni)

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Warszawski Hackerspace”, w skrócie “Hackerspace”, w języku angielskim “Warsaw Hackerspace”, w dalszych postanowieniach zwane Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 7. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy, włącznie z osobami nie mającymi miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy, wspieranie innowacyjności oraz rozwój intersydcyplinarnych badań, prac naukowo-badawczych i działań kulturalnych oraz artystycznych.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  • a) tworzenie i utrzymywanie infrastruktury stymulującej rozwój projektów, organizującej i użyczającej potrzebnych narzędzi,
  • b) prowadzenie spotkań, konferencji, seminariów, wykładów i szkoleń,
  • c) organizowanie konkursów i imprez promocyjnych oraz działalność kulturalną, w szczególności organizowanie wystaw, prezentacji, projekcji, happeningów,
  • d) udział w imprezach promujących naukę,
  • e) realizację i wspieranie projektów naukowych,
  • f) działalność edukacyjną,
  • g) działalność publicystyczną i wydawniczą,
  • h) integrację środowiska akademickiego, naukowego i przemysłowego,
  • i) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami.

ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  • a) zwyczajnych,
  • b) wspierających.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełni wszystkie poniższe warunki:
  • a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
  • b) przedstawi pozytywną opinię co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 4. Osoba fizyczna staje się członkiem zwyczajnym stowarzyszenia po zaakceptowaniu pisemnej deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, po złożeniu i zaakceptowaniu pisemnej deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Członek Wspierający Stowarzyszenia będący osobą prawną może zadeklarować pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, w formie i wielkości uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia, potwierdzonej umową.
 7. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
  • a) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
  • d) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 8. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
  • a) aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  • b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • c) regularnego opłacania składek.
 9. Członkowie Wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak dobrowolnie brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 10. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 11. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  • b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
   • i) łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • ii) unikania lub notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • iii) braku wpłat składek członkowskich za okres trzech miesięcy,
   • iv) łamania zasad współżycia społecznego na szkodę Stowarzyszenia.
  • c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 12. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie powinno zostać przekazane Zarządowi w formie pisemnej w terminie 14 dni od chwili poinformowania zainteresowanego o treści uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna i wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

ROZDZIAŁ IV - WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • a) Walne Zgromadzenie Członków,
  • b) Zarząd,
  • c) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata,
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, stanowiących kworum, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  • a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Dla zwołania Walnego Zgromadzenia Członków podaje się dwa terminy. Jeśli w pierwszym terminie nie zbierze się kworum Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w drugim terminie.
 7. Aby Walne Zgromadzenie Członków mogło się rozpocząć w pierwszym terminie wymagane jest kworum, czyli obecność conajmniej połowy ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. W drugim terminie kworum nie jest wymagane.
 8. Oba terminy Walnego Zgromadzenia Członków nie mogą być odległe bardziej niż 14 dni kalendarzowych.
 9. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej niż raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia w siedzibie stowarzyszenia. Termin obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed pierwszym terminem zebrania.
 10. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie w siedzibie stowarzyszenia. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków nadzwyczajnego powinien być określony na niepoźniejszy niż 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku do Zarządu. Wniosek powinien zawierać propozycje terminów oraz porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w trybie głosowania jawnego lub, na żądanie dowolnego uczestnika, tajnego.
 12. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
  • a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  • b) uchwalanie zmian statutu,
  • c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  • d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  • f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  • g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  • h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 13. Uchwały o wyborze i odwoływaniu władz stowarzyszenia oraz zmianach statutu wymagają bezwzględnej większości głosów.
 14. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów administracji i sądów.
 15. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, skarbnika i sekretarza.
 16. Poszczególne funkcje Zarząd rozdziela wśród swoich członków w drodze jednomyślnej decyzji. W przypadku braku jednomyślności, hierarchia wyznaczana jest odpowiednio na podstawie liczby głosów uzyskanych w wyborach do zarządu, według następującego porządku: prezes, skarbnik, sekretarz, pozostali członkowie. Ewentualną niejednoznaczność wynikającą z równej liczby uzyskanych głosów rozstrzyga się wówczas w drodze losowania.
 17. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwóch członków zarządu działających łącznie.
 18. Do kompetencji Zarządu należą:
  • a) realizacja celów Stowarzyszenia,
  • b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  • c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • e) podejmowanie uchwał o zarządzania majątkiem Stowarzyszenia,
  • f) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec organów administracji i sądów,
  • g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  • h) przyjmowanie i skreślanie członków,
  • i) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  • j) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
 19. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 20. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Hierarchia ustalana jest na zasadach identycznych jak dla Zarządu, przy czym w przypadku ustalania jej na podstawie liczby głosów stosuje się porządek: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, pozostali członkowie.
 21. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • a) kontrolowanie działalności Zarządu,
  • b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  • c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  • d) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
  • e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  • f) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
 22. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V - MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  • a) składek członkowskich,
  • b) subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
  • c) wpływów z odpłatnej działalności statutowej,
  • d) wpływów z działalności gospodarczej,
  • e) wpływów z ofiarności publicznej,
  • f) dochodów z majątku, odsetek oraz kapitału,
  • g) dotacji i kontraktów państwowych,
  • h) wpływów z loterii, aukcji i sponsoringu,
  • i) zbiórek publicznych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Organem kompetentnym w zakresie zarządzania majątkiem Stowarzyszenia jest Zarząd.
 4. Zarząd zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu utrzymania zapasu środków na kontach Stowarzyszenia wystarczającego na pokrycie stałych zobowiązań Stowarzyszenia przez okres co najmniej trzech miesięcy.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych:
  • a) upoważnionych jest dowolnych dwóch członków Zarządu działających łącznie
  • b) upoważniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie, jeżeli wysokość podejmowanego zobowiązania nie przekracza 1024 PLN.

ROZDZIAŁ VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy łącznej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, stanowiących kworum.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

przykładowy status stowarzyszenia

Inny przykład - statut stowarzyszenia "SONDA"

dla porównania także przykładowy statut znanej wielu nam Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania:

statut-fwioo.pdf

Statut stowarzyszenia BDR

statut_BDR.pdf

Super książeczka o księgowości w stowarzyszeniu:

8024f6d8.pdf

Pytania:

Czy członkami stowarzyszenia będą mogły być osoby prawne ? Jaki status i sens istnienia członków wspierających ?

2012-01-31

uczestnicy spotkania:

 1. viroos
 2. dzhakakis
 3. xender
 4. fixxer
 5. sziwan

zmiany:

 1. dodaliśmy podpunkt o możliwości wstępowania cudzoziemców
 2. potrzebne ustawienie nazwy
 3. skasowaliśmy “zgodnie z definicją w ustawie z dnia 26.VI 1974 r. Kodeksu Pracy wraz z późn. zm.” w punkcie 6
 4. zmodyfikowany rozdział II punkt 1
 5. zamiana “utrzymywanie hackerspace” → “tworzenie i utrzymywanie przestrzeni stymulującej rozwój projektów, organizującej i użyczającej potrzebnych narzędzi”
 6. zamiana “instytucji naukowymi i badawczymi” → “organizacjami”
 7. zamiana rozdział III punkt 4 na “Członkiem Zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji po przyjęciu jej przez członka Zarządu Stowarzyszenia.” aby nie generować papierków i nie blokować procesu
 8. poprawione punkty dot. członków zwykłych i wspierających
 9. rozdział IV - dyskusja na temat długości kadencji władz
 10. rozdział IV - wyrzucony punkt “Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.”
 11. pytanie? czy możemy “rozproszyć” proces przyjmowania członków - wyjaśnienie prawicze

2012-02-01

 1. rozszerzone środki prowadzenia działalności
 2. dodane w źródłach dochodu stowarzyszenia - “f) dochodów z majątku, odsetek oraz kapitału”
 3. zmienione “konto Stowarzyszenia” na “konta Stowarzyszenia”

2012-02-02

 1. typo: Walne Zebranie → Walne Zgromadzenie
 2. wprowadzenie dwuosobowej oraz ograniczonej jednoosobowej reprezentacji Zarządu (rozdział V, ostatni punkt)

2011-02-07

Pytania i propozycje:

 1. czy dodajemy kryterium pełnoletności do wymagań na przyjęcie do członków zwyczajnych ? - nie musimy, to reguluje ustawa
 2. możemy dodać “nieusprawiedliwionego” do podpunktu o wykluczeniu członka niepłacącego składek - będzie wtedy tak “nieusprawiedliwionego zalegania z wpłatami składek członkowskich za okres trzech miesięcy,”
 3. możemy dodać podpunkt pozwalający na “samowezwanie się” Walnego Zgromadzenia. W przypadku statutu stowarzyszenia “SONDA” brzmi on tak: “Do odbycia Walnego Zgromadzenia i podejmowania uchwał spełnienie wymogu zwołania przez Zarząd Główny nie jest wymagane, jeśli wszyscy członkowie zwyczajni są obecni lub reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu. Okoliczność tą należy odnotować w protokole obrad.”
 4. Stowarzyszenie “SONDA” posiada instytucję pełnomocnika, który może reprezentować członka zwyczajnego na Walnym Zgromadzeniu“. Punkt opisujący takiego pełnomocnika brzmi: “7. Członkowie Stowarzyszenia mogą być podczas obrad zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej i załączyć do protokołu obrad. Ten sam pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego członka. Członkowie mogą udzielać sobie nawzajem pełnomocnictwa.” Czy dodajemy coś takiego ?

2012-02-07

 1. Rozdział V, dodany punkt: “Zarząd zobowiązany jest do utrzymania zapasu gotówki na kontach Stowarzyszenia wystarczającego na pokrycie stałych zobowiązań Stowarzyszenia przez okres co najmniej trzech miesięcy.”. Co jeśli się nie da utrzymać tego poziomu? np. gdy wpływy ze składek będą za niskie.
 2. Rozdział V 1 d) zmienione “wpływy z działalności gospodarczej” na “wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego”
 3. zmieniona kwota wymagająca dwóch podpisów członków zarządu na 1024zł ;)
 4. Rodział IV pkt 9. “Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata” → “Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej niż raz na dwa lata”
 5. Rozdział IV pkt 11. wywalone: “Bezwględna liczba głosów oznacza, że liczba głosów “za” wnioskiem o przyjęcie uchwały jest większa od sumy głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”. Dodatkowo aby ww. wniosek został przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich oddanych głosów.” - nie trzeba pisać co to jest bezwzględna większość, to zdefiniowany termin, zapis o 50% nie ma sensu.
 6. czy większości w głosowaniu wymagają uściślenia, że chodzi o większość obecnych osób, a nie większość członków?
 7. zmienić tworzenie i utrzymanie przestrzeni na coś konkretnego.. “warsztat”? - zmienione na “infrastruktura”
 8. podniesiony został temat zwoływania walnego co roku, aby być zgodnym z przepisami. Ale nie udało mi się znaleźć żadnych wymogów w tym temacie.
 9. nie chcemy limitu 18 lat, ustawa reguluje tą sprawę.
 10. znowu podniesiony został problem przyjmowania członków, czy zarząd powinien mieć na to wpływ? - ustalono, że do przyjęcia członka wymagana jest zgoda jednego członka zarządu w celu uniemożliwienia “wrogiego przejęcia”
 11. problem gdy zarząd pomimo wniosku nie zwołuje walnego jest rozwiązany przez ustawę. Sąd przydziela kuratora, który zwołuje walne. Zatem nie potrzebujemy żadnych specjalnych zapisów.

2012-02-16

 1. zmiana trybu przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających - wymagana akceptacja jednego członka zarządu
 2. cześć kompetencji walnego zgromadzenia jest uchwalane pod zwykłą większością
 3. przeniesione kompetencje zatwierdzania sprawozdania finansowego z walnego na komisję rewizyjną (brak konieczności zwoływania walnego co rok)
 4. pytanie do prawcy: “Co to jest reprezentacja stowarzyszenia - czy obejmuje ona np. dawanie wywiadu do tv i okreslanie sie jako “czlonek HS” ? W naszym statucie tylko zarząd może reprezentować stowarzyszenie, co to właściwie znaczy ?” - zmieniono podpunkt o reprezentacji stowarzyszenia
 5. pytanie do prawcy: “Co z już zebraną kasą w skarpecie ? jak najlepiej przekształcić ją w majątek stowarzyszenia ?”

2012-02-17

 1. uściślenie sposobu reprezentacji stowarzyszenia - podpunkt f) punktu o kompetencji zarządu (zmiana “na zewnątrz” → “wobec organów administracji i sądów”), zmieniono też Rozdział IV punkt 16 żeby brzmiało tak samo
 2. rozdział IV punkt 11, zmieniona bezwzględna większość głosów na zwykła tak, jak chcieliśmy - aby wszystkie uchwały na walnym oprócz zmian statutu oraz wyborów zarządu zapadały zwykłą większością

2012-02-27

 1. III.11.b. zmiana “łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,” na “łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,”
 2. rozszerzenie punktu III środków działania - teraz jest “organizowanie konkursów i imprez promocyjnych oraz działalność kulturalną, w szczególności organizowane wystaw, prezentacji, projekcji, happeningów”

2012-03-01

 1. usunięcie punktu “na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej z w/w powodów.” z punktu o usuwaniu członka
 2. usunięcie “innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia” z podpunktu “ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,” o uprawnieniach Zgromadzenia Walnego
 3. usunięcie punktu g z IV.12 (dublowanie się punktu)
 4. uszczegółowienie trybu wyboru zarządu
 5. wyrzucamy punkt o kasie: “Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Stowarzyszenia.”

2012-03-04

 1. literówki, interpunkcja, typografia
 2. aktualizacja opisu pliku PDF
 3. ujednolicenie sposobu numeracji podpunktów: wszędzie litery, a nie czasem litery, a czasem cyfry rzymskie

Jeszcze kilka propozycji:

 1. w III.12 (dot. odwołania od decyzji zarządu o wykluczeniu ze stowarzyszenia) dookreślić termin, np. poprzez nadanie temu punktowi brzmienia: “Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie powinno zostać przekazane Zarządowi w formie pisemnej w terminie 14 dni od chwili poinformowania zainteresowanego o treści uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna i wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.”
 2. IV.18 (kompetencje Zarządu): dodać jako podpunkt i: “składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,” (analogiczny do 21.e, spójny z 12.f), zaś dotychczasowy podpunkt i, uczynić podpunktem j.
 3. IV.20: w celu usunięcia niejasności, nadać brzmienie: “Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza. Hierarchia ustalana jest na zasadach identycznych jak dla Zarządu, przy czym w przypadku ustalania jej na podstawie liczby głosów, stosuje się porządek: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, pozostali członkowie.”
 4. V.1: dodać podpunkt i: “zbiórek publicznych.” - bo zawsze lepiej taką możliwość mieć, niż jej nie mieć.
 5. (wracam do tego, bo IMHO to ewidentny bug - zuo) wyjaśnić rolę/kompetencje wiceprezesów (póki co, wydają się być bytem zbędnym) oraz to, czy obowiązkowo muszą wchodzić w skład zarządu (jeżęli tak, to minimalna liczba członków 3 jest nieprawidłowa) - lub w ogóle usunąć wiceprezesów ze statutu (byłbym za tym, bo KISS). - usunięto funkcję wiceprezesa
 6. (potrzymuję też moje wątpliwości, opisane szerzej na liście mailingowej, dot. umieszczania w statucie działalności gospodarczej (V.1.d), a także dochodów z loterii (w V.1.h) - ale nie upieram się; być może moje obawy są na wyrost - zuo).
 7. Art. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach mówi, że:
1. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązują-
cymi obywateli polskich.
2. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką
możliwość.

w związku z czym proponuję, by punkt I.7 otrzymał jednoznaczne brzmienie: “Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy, włącznie z osobami nie mającymi miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

 1. Art. 10 tejże ustawy wymaga, by Statut stowarzyszenia określał m.in.:
5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu
oraz ich kompetencje,

- w związku z czym (a także, ponieważ lepiej takie rzeczy mieć precyzyjnie ustalone niż potem ryzykować spory pt. jak jest prawidłowo) sugerowałbym jednak jakoś ten “tryb wyboru” doprecyzować, np. poprzez zastąpienie obecnego punktu 13. dwoma punktami w takim brzmieniu:

13. Wyboru władz stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Członków z zachowaniem następujących zasad:

 • a) kandydaci zgłaszani są jawnie, przed głosowaniem, przez członków zwyczajnych obecnych na zgromadzeniu, po uzyskaniu od każdego kandydata zgody na kandydowanie,
 • b) głosowanie jest tajne i pisemne,
 • c) każdy głos jest listą nazwisk wybranych przez osobę głosującą kandydatów w liczbie nieprzekraczającej maksymalnej dopuszczonej statutem liczby członków wybieranego organu,
 • d) za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali poparcie więcej niż połowy głosujących, zaś w przypadku, gdy poparcie takie uzyskali kandydaci w liczbie przewyższającej maksymalną liczbę członków wybieranego organu, o wyborze decyduje większa liczba uzyskanych głosów,
 • e) jeśli liczba wybranych osób jest mniejsza niż wymagana statutem lub gdy wynik wyborów nie jest jednoznaczny z powodu uzyskania równej liczby głosów, przeprowadza się wybory uzupełniające, według analogicznych zasad.

14. Uchwały o odwoływaniu władz stowarzyszenia oraz zmianach statutu wymagają bezwzględnej większości głosów.

2012-03-06

Na spotkaniu:

 • przejrzano uwagi prawnika będącego kolegą kolegi jednego z HS-owiczów.
 • usunięto funkcję wiceprezesa, dodano możliwość zwołania zebrania zarządu przez dwóch członków zarządu działających łącznie.
 • zmieniono na bardziej jednoznaczne sformułowanie dot. możliwości należenia stowarzyszenia do innych zrzeszeń (zgodnie z sugestią ww. prawnika).
 • poprawiono i nieco rozszerzono warunki utraty członkostwa (b i c).
 • powyższej propozycji precyzyjnego określenia trybu wyboru władz postanowiono nie wprowadzać.
projects/hackorg.txt · Last modified: 2018/08/17 12:18 by q3k

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki