User Tools

Site Tools


infra:sso

Table of Contents

Single Sign On

Polski

System kont hackerspace'owych - jedna nazwa użytkownika @hackerspace.pl i hasło do logowania do wszystkiego. Ten sam system kont pozwala na uzyskanie fizycznego dostępu do spejsu.

Konta zakładają Ci bofhowie oznaczeni 'SSO', po opłaceniu pierwszej składki członkowskiej. Ci sami ludzie mogą Ci zresetować hasło. Umów się z nimi na spotkanie w spejsie i założenie konta.

Stan składek dostępny jest w kasowniku. Ustawienia konta (hasło, dane kontaktowe, klucze SSH) zmieniasz na profile.hackerspace.pl.

Technicznie jest to zaimplementowane na LDAPie/Kerberosie/Oauthie. Nie chcesz wiedzieć, jak to działa. Jeśli uważasz inaczej, porozmawiaj z q3k albo implr.

Nie nazywaj tego 'LDAPem'.

English

Unified account system for hackerspace members - a single username @hackerspace.pl and password will allow you to access all of our services. This account will also let you get physical access to the space.

To get an account, talk to bofh that are annotated with 'SSO'. Talk with one of them after paying your first membership fee to arrange meeting at the space and getting your account set up. The same people can also reset your password.

Your membership fee status is available via kasownik. Profile changes (password, contact details, SSH keys) are managed via profile.hackerspace.pl.

Under the hood this uses LDAP/Kerberos/Oauth. You really don't want to know how it works. If you think otherwise, talk to q3k or implr.

Don't call it 'an LDAP'.

infra/sso.txt · Last modified: 2021/11/30 13:53 by q3k

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki